skip to Main Content

INTRODUCCIÓ

La realització d’una comanda i la seva confirmació per part del CLIENT implica l’acceptació plena dels presents termes i condicions de venda, així com la garantia que és major de 18 anys i que té la capacitat legal necessària per contractar.

És possible que la utilització de certs serveis o la contractació d’alguns béns o serveis estigui subjecta a condicions especials complementàries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre les presents condicions generals.

Tots els productes oferts a la botiga en línia de PASTISSERIA CAL FERRAN estan dirigits a consumidors finals en els termes i condicions previstos per la Llei de Comerç Minorista i no poden ser venuts a tercers.

VISITA DEL LLOC WEB

Sense necessitat de registrar-se ni de fer cap inscripció ni adquisició, PASTISSERIA CAL FERRAN els convida a realitzar una visita virtual pel nostre lloc web perquè coneguin els nostres productes i serveis.

PREUS

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Els preus poden canviar en qualsevol moment. No obstant això, els possibles canvis no afectaran els productes dels quals PASTISSERIA CAL FERRAN ja hagi realitzat la confirmació d’enviament.

DESPESES D’ENVIAMENT

La compra està subjecta al pagament de despeses d’enviament, a compte del comprador. Les despeses d’enviament dependran de la destinació i de l’import total de la comanda, les despeses es calculen automàticament i es detallaran al llarg del procés de compra. La persona compradora podrà revisar a quant ascendeixen les despeses d’enviament abans de finalitzar la compra.

El preu d’enviament variarà segons el lloc i el volum de despesa:

  • Esparreguera (sense cost, mínim 30 euros de despesa)
  • Olesa, Abrera, Collbató, El Bruc (5 euros, gratis a partir de 50 euros)
  • Barcelona ciutat i Baix Llobregat (9,99 euros, gratis a partir de 100 euros)
  • Resta de Catalunya (19,99 euros, gratis a partir de 100 euros)
  • Espanya (menys Canàries, Ceuta i Melilla) 35 euros, gratis a partir de 150 euros)

Per a qualsevol comanda fora de l’indicat en la botiga en línia, hauran de sol·licitar el càlcul específic de les despeses d’enviament al correu electrònic calferran1880@gmail.com.

COM FER UNA COMANDA i ACCEPTACIÓ DE LA COMANDA

Per realitzar una comanda, l’Usuari haurà de seleccionar tots els productes i la quantitat que desitgi per afegir-los a la cistella. Al fer clic a “Passar per caixa” l’Usuari passarà a la pàgina Cistella on podrà veure tots els articles que ha seleccionat. Aquí podrà modificar o anul·lar els productes que desitgi comprar i la possibilitat d’utilitzar un codi promocional. Al tornar a fer clic a “Passar per caixa” passarà a la pàgina Checkout on l’Usuari ha de tenir emplenades les seves dades personals, adreces de facturació i lliurament, mètodes d’enviament i de pagament. Un cop introduïdes totes les dades i haver acceptat les Condicions de Compra i la Política de Privacitat, al fer clic a “Acceptar pagament”, rebrà un correu electrònic acusant rebut de la seva comanda amb la corresponent Confirmació de Comanda.

FORMA DE PAGAMENT

L’adquisició de serveis o productes a través de PASTISSERIA CAL FERRAN es pot realitzar mitjançant pagament amb targeta de crèdit / dèbit VISA o MASTERCARD.

Aquestes dades no seran guardades o manipuladess per PASTISSERIA CAL FERRAN, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l’entitat financera o plataforma de pagament corresponent. Per a més seguretat, utilitzem un servei d’autenticació de Comerç Electrònic Segur establert per Visa / Mastercard segons el qual l’ usuari s’autentifica davant la seva entitat emissora i el comerç s’autentifica davant el seu banc adquirent.

A l’efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través de lla pàgina del banc i la passarel·la utilitza una encriptació SHA-256 (de 256 bits).

En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lada automàticament.

Si té qualsevol dubte relatiu a les formes de pagament pot contactar sense cap tipus de compromís amb nosaltres.

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT I FACTURACIÓ

De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels articles s’entendrà localitzada en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

L’Usuari podrà exigir la corresponent factura si ens autoritza expressament a emetre-la en suport electrònic, o podrà indicar-nos en qualsevol moment la seva voluntat de rebre la factura en suport paper, en aquest cas, emetrem i remetrem la factura en aquest format. Podrà sol·licitar-la contactant amb nosaltres al correu calferran1880@gmail.com indicant-nos les dades de la compra realitzada.

DISPONIBILITAT

En cas de no disposar del producte després d’haver realitzat la comanda, PASTISSERIA CAL FERRAN informarà l’usuari mitjançant un correu electrònic o per telèfon, i se li donarà l’opció de cancel·lar la totalitat de la comanda o bé de modificar-la, incloent-hi el reemborsament de l’import corresponent econòmic.

CONDICIONS DE LLIURAMENT

PASTISSERIA CAL FERRAN no es farà responsable de la demora en el lliurament de les comandes per causes no imputables a la mateixa, així com per a casos fortuïts o de força major. El lliurament es realitzarà sempre que es pugui mitjançant transport propi i en cas contrari mitjançant l’empresa de transport logístic que designi PASTISSERIA CAL FERRAN en cada moment en funció dels productes adquirits i el lloc de lliurament dels mateixos.

Les zones de repartiment, la seva disponibilitat, el cost de transport i les ofertes de transport gratuït són les publicades a la web en cada moment. Aquestes varien en funció de la categoria de producte i distància. PASTISSERIA CAL FERRAN informarà el CLIENT mitjançant correu electrònic de la data de sortida de la comanda dels seus magatzems. Per aquesta raó, cal que verifiqui els filtres del seu correu electrònic, per tal que els missatges que rebi de l’adreça electrònica calferran1880@gmail.com arribin sense problemes a la safata d’entrada.

No es podrà realitzar un lliurament per al mateix dia mitjançant la compra a la botiga virtual de PASTISSERIA CAL FERRAN. Per a lliuraments el mateix dia, haurà de trucar al +34 93 777 29 52 o al 629 045 469 per confirmar la disponibilitat del producte i del servei.

No s’entregaran comandes en dilluns.

Totes les comandes fetes a través de la botiga virtual necessiten un temps mínim de preparació de 24h. En el moment del lliurament de la comanda, el CLIENT haurà de verificar i comprovar l’estat de la mercaderia lliurada, signar l’albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

En cas d’incidència per falta de mercaderia, manca d’embalums, danys en l’embalatge o altres; el CLIENT haurà d’especificar en els albarans facilitats pel transportista (original i còpia) qualsevol anomalia detectada, signar i notificar aquesta incidència a PASTISSERIA CAL FERRAN en un termini màxim de 24 hores següents a la recepció de la comanda.

Qualsevol reclamació relacionada amb el transport notificada amb posterioritat a les 24 hores de la recepció de la comanda, no serà atesa.

El lliurament de la comanda es considera efectuat en el moment en què aquesta és posada a disposició del client i PASTISSERIA CAL FERRAN queda eximida de tota responsabilitat de pèrdua, robatori o menyscabament a partir d’aquest moment.

Recomanem que l’usuari indiqui una adreça d’entrega a la qual la comanda es pugui lliurar dins l’horari laboral habitual. Aconsellem, també, indicar adreces on el paquet es pugui mantenir en òptimes condicions, ja que es tracta de productes alimentaris que necessiten un lloc adequat per a una bona conservació.

PASTISSERIA CAL FERRAN no serà responsable dels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l’adreça de lliurament facilitada pel CLIENT no s’ajusti al lloc de lliurament desitjat pel mateix.
No s’enviaran comandes a apartats de correus i no s’acceptaran comandes amb dificultat per identificar el destinatari i l’adreça d’enviament.

Quan PASTISSERIA CAL FERRAN faci el lliurament en un lloc i durant un horari prèviament concertats i confirmats per l’usuari d’acord amb el que estipula Condicions Generals d’Ús, i aquest no es trobés en aquest lloc durant l’horari prèviament concertat, estarem davant d’una situació de “Absència de l’usuari”.

Davant d’aquesta situació, es deixarà un avís de l’intent de lliurament i la forma d’acordar una nova entrega. Així mateix, PASTISSERIA CAL FERRAN es reserva de forma unilateral, la facultat de reintegrar l’import de la comanda a l’usuari, restant en tot cas a l’import corresponent, les despeses que s’haguessin meritat com a conseqüència del transport i / o de la preparació de la comanda per part d’aquesta, així com les despeses de devolució.

SERVEI POSTVENDA

En cas d’incidència, degudament notificada i aprovada per part de PASTISSERIA CAL FERRAN, s’acordarà amb el client la millor via de resolució de la mateixa. L’Usuari tindrà dret a reemborsament del preu, de les despeses d’enviament i de les despeses d’enviament de la devolució dels productes defectuosos o dels productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada per l’Usuari, de conformitat amb la legislació aplicable.

PASTISSERIA CAL FERRAN no està obligada a indemnitzar l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per persones, danys als béns aliens al producte, pèrdues de benefici o lucre cessant.

Les fotografies dels productes que apareixen al lloc web són propietat de PASTISSERIA CAL FERRAN i no són vinculants.

DEVOLUCIÓ

Donada la naturalesa perible dels productes oferts, únicament en el cas que el producte lliurat es trobi en mal estat o sigui incorrecte, i un cop comprovada la irregularitat per part de PASTISSERIA CAL FERRAN, el client tindrà dret a una devolució del 100% de l’import, inclosos impostos i despeses d’enviament.

Les devolucions i les anul·lacions parcials poden donar lloc a reemborsaments parcials.

DRET DE DESISTIMENT

En compliment de la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, PASTISSERIA CAL FERRAN els informa que el CLIENT compta amb la possibilitat de desistir de la compra sense necessitat de justificació en el termini màxim de 10 hores a partir de la realització de la comanda.

El CLIENT podrà exercir el seu dret de desistiment sempre que la seva comanda estigui en procés de preparació i encara no hagi estat enviada, enviant la confirmació de desistiment per escrit a calferran1880@gmail.com indicant en l’assumpte el número de comanda en línia.

NO serà possible exercir el dret de desistiment sobre la base de l’excepció prevista en l’article 103.d) de la Llei 3/2014, Excepcions al dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

  1. El subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions del consumidor i usuari o clarament personalitzats.
  2. El subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.

Per exercir el dret de desistiment, el CLIENT ha de comunicar a PASTISSERIA CAL FERRAN la seva decisió de desistir de el contracte, bé mitjançant qualsevol tipus de comunicació de tal decisió que permeti acreditar el contingut i recepció de la mateixa per part de PASTISSERIA CAL FERRAN, encara que el seu ús no és obligatori. PASTISSERIA CAL FERRAN acusarà la recepció de la mateixa sense demora pel mateix mitjà que el CLIENT ha utilitzat per l’enviament d’aquest desistiment. (Només ha d’omplir i enviar el present formulari si desitja desistir del contracte)

A l’atenció de PASTISSERIA CAL FERRAN– C.GRAN 52, 08292 Esparreguera i al mail calferran1880@gmail.com.

Per la present, li comunico que desisteixo de la contractació de la comanda núm. …………

Nom del CLIENT: ____________________

Domicili del CLIENT: ____________________________

Signatura del CLIENT (només si el present formulari es presenta en paper):

Data: __________.

POLÍTICA DE REEMBORSAMENT

En cas que s’hagi de fer un reemborsament PASTISSERIA CAL FERRAN gestionarà la devolució de l’import abonat mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel CLIENT en un termini no superior a 14 dies naturals des de la confirmació d’acceptació de la mateixa per part de PASTISSERIA CAL FERRAN.

En cas de tenir problemes amb productes o serveis adquirits en aquesta web pot presentar una reclamació mitjançant la plataforma de resolució de litigis de la Unió Europea. PASTISSERIA CAL FERRAN es reserva la potestat de negar-se a acceptar la reclamació presentada a través de la plataforma.

ATENCIÓ A L’USUARI

Per contactar amb PASTISSERIA CAL FERRAN per a qualsevol qüestió, pot dirigir-se als nostres Servei d’Atenció a l’usuari mitjançant:

TELÈFON: +34 93 777 29 52
CORREU ELECTRÒNIC: calferran1880@gmail.com

VIRUS, PIRATERIA I ALTRES ATACS INFORMÀTICS

L’Usuari no ha de fer un ús indegut d’aquest Lloc Web mitjançant la introducció intencionada en la mateixa de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. L’Usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquest lloc web, al servidor en què aquesta pàgina es troba allotjada o a qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb aquest Lloc Web. L’Usuari es compromet a no atacar aquest Lloc Web a través d’un atac de denegació de servei o d’un atac de denegació de servei distribuït.

L’incompliment d’aquesta clàusula podria portar disposada la comissió d’infraccions tipificades per la normativa aplicable. PASTISSERIA CAL FERRAN informarà de qualsevol incompliment d’aquesta normativa a les autoritats competents i cooperarem amb elles per descobrir la identitat de l’atacant.

Així mateix, en cas d’incompliment de la present clàusula, l’Usuari deixarà immediatament d’estar autoritzat a utilitzar aquest Lloc Web.

PASTISSERIA CAL FERRAN no serà responsable de qualsevol dany o pèrdua resultant d’un atac de denegació de servei, virus o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu que pugui afectar al seu ordinador, equip informàtic, dades o materials com a conseqüència de l’ús d’aquest Lloc Web o de la descàrrega de continguts de la mateixa o als quals la mateixa redireccioni.

NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia només afectarà a aquesta disposició, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició per no inclosa.

EL NOSTRE DRET DE CANVIAR AQUESTES CONDICIONS

PASTISSERIA CAL FERRAN es reserva la facultat de modificar aquestes Condicions de Compra o Termes i Condicions. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu. Si vostè no està d’acord amb les modificacions introduïdes, li recomanem no fer ús d’aquest Lloc Web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Les presents condicions es regeixen de conformitat amb la legislació espanyola. PASTISSERIA CAL FERRAN i l’usuari acorden sotmetre les controvèrsies que puguin sorgir en relació a la contractació de productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de domicili de l’Usuari.

Coneix-nos millor

Back To Top